Punjabi Real Estate Course - GoBC Realestate School

ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੋਰਸ

ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੋਰਸ

ਤੁਹਾਨੂੰ 4-12 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵੌਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ Fast-Track ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੇਂਟੀ।
18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ UBC ਦੇ ਸੱਬ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਓਹ ਸਟੁਡੇਂਟਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਹੀ ਖਾਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ Exam ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੋ। – ਯਾਨਾ (ਸੰਸਥਾਪਕ – GOBC)

ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਸਗੋਂ ਦੁਜਾ ਸਰੋਤ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਵਾਰਨ ਬਫੇ

ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ sign-up ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ:

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ⇩

ਤੁਰੰਤ ਪਾਓ GOBC ਦੇ ਖਾਸ ਲੇਸਨ ਦਾ access ‘ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ BC ਵਿੱਚ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ।

ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ?

100% ਸ਼ੁੱਧ ਟਰੇਨਿੰਗ

ਹਫਤੇਦਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਮਿਨਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓੁਹੀ: ਟਰੇਨਿੰਗ। ਨਾ ਕੋਇ ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ UBC ਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ! ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੁਆਣ ਦੇ ਸਭ ਤੌਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇਆ ਤੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਓਣ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ score ਦਵਾਓਣ ਲਈ।

ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇਸ ਮਿਲੇਗਾ ਐਕਸਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨਸ, ਵਰਕਬੁੱਕਸ, ਕਵਿੱਜਸ ਤੇ ਚੀਟ ਸੀਟਸ ਜੋ ਤੁਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।

ਸਾਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਨਿੰਗ attend ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। GOBC ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ access ਮਿਲੇਗਾ GOBC Member Area ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ HD ਵਿੱਚ GOBC ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਫਤੇਦਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।

ਕਿਫਾਇਤੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਡੀਜਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੋਵਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। GOBC ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੈਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ ਲਈ ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਹੈ।

ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ sign-up ਕਰੋ

ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ?

1. ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨਸ

ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬ ਤੋ ਤੇਜ ਤੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਕੌਨਟੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਫਿਲਰਸ ਨਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਟਬੁੱਕਸ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਣ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬੋਹਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਗ੍ਜ਼ੈਮ੍ਪਲ। ਤੁਸੀ ਜਰੂਰ ਇਨ੍ਜੌਇ ਕਰੋਗੇ।

2. GOBC ਐਪ

ਤੁਸੀ GOBC ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਆਨ ਦੀ ਗੋ। ਤੁਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕ੍ਵਿਜ਼ਿਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕ੍ਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਹਿੰਟ ਦੇਖ ਸਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੋ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਚੀਟ ਸ਼ੀਟ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚੀਟ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡ, ਕਲੂਜ਼ ਤੇ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ।

4. ਕਵਿਜ਼ ਅਭਿਆਸ

ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਉਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ GOBC ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

 • ਇਗਜ਼ੈਮ ਪਾਸ ਰੇਟ: 98% ਪਾਸ ਰੇਟ। BC ਵਿਚ ਸੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
 • ਕੋਰਸਿਸ: ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਮੋਰਟਗੇਜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਟਰਾਟਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ।
 • ਫੈਕਲਟੀ: ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮਾਹਰ।
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ: BC ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੈਸ਼ਨਸ + ਲਾਈਵ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ।
 • ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ: GOBC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
 • ਟੂਲਜ਼: GOBC ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਐਕਸੇਸ, GOBC, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ on the go ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ GOBC success ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ UBC ਦੇ licensing ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ।
 • ਸਕੇਜੂਲ: ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਕ ਸਕੇਜੂਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ join ਦੀ, Maths ਕਲਾਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ।
 • ਫਾਈਨਾਂਸ: ਫਲੇਕਸੀਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
 • ਨੋਕਰੀ ਲਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ: ਸਾਰੇ GOBC students ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਲਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ।
 • ਇਕਲੌਤਾ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ mentorship ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਾਪ brokerages ਵਲੋ ਭਰਤੀ।

ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ! career ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣੇ ਕਰੋ!

Join ਕਰੋ GOBC ਤੇ
ਜਲਦੀ license ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 • ਸਾਰੀਆ inclusive ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਕੂਲ।
 • Top brokerages ਵਿਚ ਨੋਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਕੂਲ।
 • GOBC ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ exclusive ਐਕਸੇਸ।
 • BC ਦੀਆ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ।
 • GOBC ਦੀ ਐਪ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ।
 • Student ਲਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ workbooks, ਜੋ ਸਭ ਤੋ ਔਖੇ concepts ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਖੇ ਬਣਾ ਦੇਣ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ chapter by chapter notes ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਿਜ਼।
 • Real Estate ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੋਟੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ step by step ਪਲਾਨ।
 • GOBC ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਕਸੇਸ, ਜਿਥੇ ਮਿਲਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ updates ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ।
 • Real Estate Professionals ਦੇ ਮਾਹਰ faculty
 • 8000 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ graduates
 • UBC assignments ਵਿਚ ਮਦਦ।
 • 98% ਪਾਸ ਰੇਟ। ਜੋ ਹੈ BC ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।

GOBC ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ:
ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

Sidra Sabzwari

Specialist in High-end Properties
Being featured in “BC Businesses Top 100” and “BC Businesses Top Under 30” magazines

Jas Oberoi

'Ranked 1 of the Top 100 Agents in Whole Western Canada for RE/MAX -2018.'
Top 2% of All Real Estate Agents in BC in his 2nd year of his career

Kristy Masaro

2019 Medallion Award (Top 9%)
2018 Medallion Award (Top 3%)
2017 Medallion Award (Top 3%)

Bob Edwards

Top 2% of All Real Estate Agents in BC.
$600,000+ in commissions

Coleen Fergusan

Sold 92 houses in the first year as a single mom

Adrian Cabanos
Adrian Cabanos

Adrian joins the Fraser Valley’s #1 Real Estate Team. The Marfori Group and sold 43 homes, a total value of $30,000,000 worth of real estate in his first year!

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ career ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ sign-up ਕਰੋ

GOBC ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

GOBC Langley Location

#303-19950 88 ave East, Langley

Teaching Hours:

Every Monday and Wednesday

From 6:30PM – 8:30PM

GOBC Surrey Location

#106 – 6638 152A St Surrey, BC

Teaching Hours:

Every Tuesday and Thursday

From 10:00am – 12:00pm

From 6:30PM – 8:30PM

ਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਅੈਤਵਾਰ ਦੋਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੌਂ 4 ਵਜੇ ਤਕੱ।
GOBC Vancouver Location

Re/Max City Realty office

#101- 2806 Kingsway, Vancouver

Teaching Hours:

Every Monday and Wednesday

From 6:30PM  8:30PM

GOBC Virtual Location
 • Access from anywhere
 • Always available
 • No time restrictions